Composition Bank

   
Raga: Saveri

GANESHA GEETA

Tala: Adi

  

Composer: Swati Tirunal

     

Pallavi

paripAhi gaNAdhipa bhAsuramUrte !

Anupallavi

sharaNAgatabharaNa sAmajopama sundarAsya (paripahi)

Charanam 1

himakiraNa shakala shekhara tanubhava

shamala nivaha shamana

kamalajamukha surav.rnda nuta carita

kAmitapUraka pAdasaroruha (paripahi)


Charanam 2

mastaka vigaLita dAnajalamilita-

madhukara samudAya

hasta lasita nijadanta mahita sugu-

NAkhuvaha guhasodara nirupama (paripahi)


Charanam 3

pAvana paN^kajanAbha manohara

bhagineya deva

sevaka janatatividyA samadhika-

shrI sukhadAyaka bhUri k.rpAkara (paripahi)

    

Transliteration Scheme

   
Navaratri kritis

Composition Bank